Glossy Ibis Plegadis falcinellus

Montrose Basin, Angus, Scotland

Wednesday 11th May 2016

Photos taken with a Canon EOS 7D Mk2, a Canon 500 L IS Lens Mk2 and a Canon 1.4 extender Mk3.

A